H202 og påstander om rekedød

H2O2 og påstander om rekedød i Lyngen og Ullsfjorden (Nord-Troms)

H202 og påstander om rekedød i Lyngen og Ullsfjorden.

Artikkel: Rekenedgangen kan ikke kobles til H202

Artikkel 2: H202 ble ikke brukt i Nord-Norge før 2016

Vedr. Hydrogenperoksid (H2O2) og påstander om rekedød i Lyngen og Ullsfjorden (Nord-Troms):

Det vises til medieomtale gjennom flere år vedr redusert fangst av reker i Lyngen og Ullsfjorden, herunder artikkel om «den siste rekefisker» i Fiskeribladet den 1.10.2018.

Kystnær fangst av reker i Norge har øket i årene 2013 – 2017 (SSB/ Norges Råfisklag). Til tross for dette så er det historiene om oppdrettsindustrien, rekedød og avviklingen av arbeidsplasser innen fiskeriene som har fått spalteplass i media. Ett av de områdene som har vært debattert er Lyngen og Ullsfjorden i Nord-Troms, der det i stor grad er hydrogenperoksid (H2O2), «gift», «blekemiddel» osv som ifølge mediene har fått skylden for rekedøden. 

Boka «Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975-2015» beskriver at «etter omtrent 30 år var rekeindustrieventyret forbi i Nord-Troms», dvs dette var på tur utforbakke allerede rundt 2005. Nedgangen fortsetter også etter dette, og forsterkes i perioden 2012 – 2017. Det er i løpet av denne siste 6 års perioden skrevet mye i mediene om årsaken til fallet og det synes som om oppfatningen er at oppdrettsindustrien generelt er syndebukken, og badebehandlingsmiddelet H2O2 spesielt. Fiskeribladet skriver selv den 1.10.18 i artikkelen «den siste rekefisker» at «Fiskeribladet har fått fangsttall på reker i Lyngenfjorden og Ullsfjorden fra Norges Råfisklag fra 2012 og frem til i dag. Og mengden reker minker for hvert år. Den største nedgangen kom mellom 2016 og 2017. Da gikk man fra over 200 tonn til 77 tonn på bare én sesong». Artikkelen kobler deretter dette fallet til hydrogenperoksid. Det finnes artikler som tillegger H2O2 skylden for dette allerede i 2016, en snakker da om «blekemidler».

H2O2 ble første gang brukt i oppdrettsindustrien i Nord-Norge i 2016, det var således ingen behandlinger i nord før denne tid. I årene 2016 og 2017 ble det ikke utført noen behandlinger med H2O2 i Lyngen eller Ullsfjorden. Disse dataene finner man lett i www.barentzwatch.no, og tallene verifiseres av H2O2 leverandørene Aqua Pharma AS og Chemco AS. De første behandlingene med H2O2 i Lyngen og Ullsfjorden overhodet, fant sted i januar 2018.

Det er ut fra dette ikke mulig å påstå at H2O2 på noen måte har skyld i den langvarige nedgang i rekefangst i Lyngen og Ullsfjorden, det er overhodet ingen korrelasjoner som støtter slike påstander.

Fakta:

Hydrogenperoksid (H2O2) spaltes til H2O (vann) og O2 (oksygen) ved nedbryting, og etterlater ingen rest- eller biprodukter. H2O2 i konsentrat er oksyderende og etsende, men ikke giftig. Molekylet H2O2 er godkjent som legemiddel, til bruk mot lakselus. Det er ingen tilbakeholdelsestid ved bruk av H2O2, slik at fisk kan slaktes umiddelbart etter behandling. H2O2 er godkjent middel av ASC (Aquaculture Stewardship Council), uten restriksjoner. Produktet brukes også til behandlinger mot AGD (amoebic gill disease). 

H2O2 er naturlig forekommende i biologiske prosesser, finnes i regnvann/overflatevann, sjøvann  og mange andre plasser. I sjøvann reagerer H2O2  med organisk materiale som alger og brytes raskt ned, tidevannstrøm og bølger fortynner i tillegg H2O2 til svært lave konsentrasjoner på kort tid.

 

For spørsmål vennligst kontakt,

Elvin Bugge

Daglig leder
Aqua Pharma AS
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com